Informatie

Op de Ericaschool willen wij vanuit onze Christelijke levensovertuiging op een positieve manier omgaan met elkaar. We werken op school met de Kanjertraining. Deze methode helpt ons om te bouwen aan een klimaat van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Wij bieden in principe groepsgebonden onderwijs en hebben oog voor verschillen in ontwikkeling. Kinderen worden vanaf de start op onze school goed gevolgd. Waar nodig doen we aanpassingen aan de leerstof om de kinderen te ondersteunen of extra uit te dagen. Een spil in deze begeleiding vormen de intern begeleiders, die als coach van de leerkrachten de doorgaande lijn waarborgen. In onze zoektocht naar de beste ondersteuning van kinderen werken we nauw samen met ouders. 

Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema's vastgesteld:
 

1. Eigenaarschap:
Kinderen reflecteren onder begeleiding van de leerkracht op hun eigen leerproces en bepalen verbeterdoelen voor zichzelf. We maken hiervoor gebruik van een leerlingportfolio, naast een rapport.
2. Burgerschap:
Er is een coördinator burgerschap. Deze beheert het Beleidsplan Burgerschap, dat zich mede richt op:
- opname van de culturele omgeving van de leerlingen in het onderwijsaanbod
- beleid ten aanzien van diversiteit van ouders en leerlingen
3. Gelijke kansen:
De school heeft een NT-specialist die de materialen van LOGO 3000 inzet om (VVE-)leerlingen te begeleiden die extra behoefte hebben aan een intensief taalaanbod. Minimaal eens per jaar organiseren we een bijeenkomst voor ouders die nog maar kort in Nederland zijn.
4. Ouderbetrokkenheid:
Ouders zijn de belangrijkste supporters van hun kind en betrokken bij de school en het onderwijsaanbod aan de leerlingen. Ouders en school werken nauw samen in het belang van een optimale ontwikkeling van ieder kind.
5. Basisvaardigheden:
De basisvaardigheden rekenen, taal en burgerschap staan voortdurend op de agenda tijdens teambijeenkomsten en overleggen van de werkgroep PLG.


Meer informatie over het reilen en zeilen van onze school vindt u in onze schoolgids, ons schoolplan en  het jaarplan van 2022-2023.
Hier vindt u ook  het schoolondersteuningsprofiel.

De scholen van VPCO Rhenen vinden een uitdagend onderwijsaanbod voor meer- tot hoogbegaafde kinderen belangrijk. De werkwijze op beide scholen staat omschreven is ons HB Beleidsplan.

De Ericaschool maakt onderdeel uit van VPCO Rhenen. Hieronder vindt u de links naar de Jaarrekening en het Bestuursverslag van VPCO Rhenen over 2022. Zo ook de Klachtenregeling.

Bestuursverslag 2022
Klachtenregeling 2019

Het Bestuurlijk Toetsingskader (BTK) bevat criteria en kengetallen op basis waarvan de directeuren-bestuurders van VPCO een aantal keren per jaar hun managementrapportage schrijven. Via deze link komt u bij het BTK terecht.

In november 2020 is de Code Goed Bestuur vernieuwd. Deze Code heeft de schoolbesturen een leidraad bij het realiseren van goed bestuur. De nieuwe Code Goed Bestuur komt aan bod tijdens bestuurs- en GMR-vergaderingen.
Hier vindt u de huidige versie van De Statuten van VPCO Rhenen. Deze zullen in 2023 worden herzien.
Het bestuur werkt volgens een integriteitscode. Deze kunt u hier te vinden.

HIER vindt u het vierjaarlijks onderzoeksverslag van de inspectie voor VPCO.